Άρθρο 29 – Ανάθεση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται περ. κδ’ και κε’ ως εξής:

«κδ) Αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
κε) Αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθενται περ. κγ’ και κδ’ ως εξής:
«κγ) Αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των μελετών της περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
κδ) Αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.»
3. α. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μετά τη σχετική απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής.
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) καταργείται.
4. Προτάσεις ΟΤΑ α’ βαθμού για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση πράξεων από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες υπεβλήθησαν κατόπιν αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων έως τη δημοσίευση του άρθρου αυτού κατά παρέκκλιση της περ. κβ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), λογίζονται νόμιμες και εξετάζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν.