Άρθρο 20 – Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Οι περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

“1. α) Σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου. Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.
β) Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α` μπορεί να γίνεται από πρώην δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ` της παραγράφου 3.
γ) Η πλήρωση μίας εκ των θέσεων της περ. α΄ μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης. Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, επιπλέον των θέσεων που προβλέπονται στην περ. α΄, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
δ) Η παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4622/2019 (Α` 133) ισχύει αναλόγως και για το προσωπικό της παρούσας.
Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επομένων παραγράφων”.

 • 30 Αυγούστου 2020, 20:31 | Ηρώ

  Καλησπέρα σας,

  Πιστεύω ότι το Άρθρο 20 που αφορά τους ειδικούς συνεργάτες πρέπει να διορθωθεί προς το καλύτερο!

  Δεν είναι σωστό οι συνεργάτες να απολύονται με την λήξη της θητείας.

  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αορίστου χρόνου και να μετατίθενται σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει ανάγκη όταν λήγει η θητεία τους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες αναφέρομαι σε όλους που έχουν εργαστεί ως ειδικοί συνεργάτες τουλάχιστον σε γραφεία αιρετών τα τελευταία 2 με 3 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Σας ευχαριστώ θερμά!

 • 28 Αυγούστου 2020, 18:11 | Β. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ

  Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του Ν.3852/10 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι και η οποία θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου.
  Δεν ορίζεται ομως ειδική άδεια οπως πχ στον πρόεδρο ΔΣ η ΝΠΔΔ Δήμου. Για εργαζόμενους που θα ορισθούν πως θα βοηθήσουν την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του δημάρχου;; Δεν εχει νόημα ο ορισμός ( χωρίς ήμερες άδειας απο την εργασία ) στην ενδυνάμωση της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων οπως αναφέρετε στο άρθρο 59 του Ν.3852/10. θεωρώ οτι μπορει να προβλεφθεί δυνατότητα αδειών οπως στην περίπτωση των προέδρων ΝΠΔΔ .