Άρθρο 05 – Δικαιολογητικά πολιτογράφησης – Τροποποίηση άρθρου 6 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).
β. Έναν από τους αναφερόμενους στην περ. ε’ του άρθρου 5 τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.
στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 07:58 | Αλεξανδρούπολη – Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ

  Άρθρο 5
  Δικαιολογητικά πολιτογράφησης – Τροποποίηση άρθρου 6
  Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
  Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 6
  Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
  1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).
  Για τους ομογενής αλλοδαπούς η ταυτοπροσωπία δύναται να προκύψει και από λοιπά δημόσια στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κλπ) σε συνδυασμό με το διαβατήριο που ίσχυε κατά τον χρόνο εισόδου των στην Ελλάδα.
  …….
  ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
  ή
  • Για τους ομογενείς αλλοδαπούς, που διαβιούν στην Ελλάδα, και είχαν λάβει σχετική Βεβαίωση Ομογενή, με άδεια παραμονής και εργασίας, και δεδομένου ότι από το έτος…… καταργήθηκε η διαδικασία χορήγησης της Βεβαίωσης Ομογενή, και δεν τους χορηγούσαν τίτλο διαμονής ομογενή ούτε Ε.Δ.Τ.Ο. , αρκεί αυτοί να διαθέτουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
  • Το ίδιο ισχύει και για τους ομογενής που έλαβαν αρχικά την ελληνική ιθαγένεια, και στην συνέχεια αυτή ανακλήθηκε για τυπικούς λόγους,
  • καθώς και σε όσους έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα Εθνικής Στεγαστικής Αποκατάστασης ( του πρώην Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.)

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 08:42 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

  Για το προηγούμενο ερώτημα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για ηλεκτρονική αναζήτηση μέσω του πληροφορικού συστήματος των υπηρεσιών ιθαγένειας, όπως αναζητάει το σύστημα τα ποινικά μητρώα και το αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 08:33 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

  Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, τα εκκαθαριστικά και ο ΑΜΚΑ που εκδίδονται από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να συλλέγονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης;

 • 29 Αυγούστου 2020, 09:30 | Αθανάσιος Παπαδόπουλος

  Το ηλεκτρονικό παράβολο των 550 ευρώ είναι υπερβολικό σε περιπτώσεις αλλοδαπών που αποδεδειγμένα έχουν δεσμούς οικογενειακούς και Α’ βαθμού συγγένεια με Έλληνα πολίτη (πχ σύζυγος Έλληνα πολίτη που έχει αποκτήσει μαζί του τέκνα, τα οποία επίσης διαθέτουν την Ελληνική ιθαγένεια από τη γέννηση τους, δεν νοείται να καταβάλει παράβολο 550 ευρώ, για να αποκτήσει την ιθαγένεια που διαθέτουν όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας). Πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Είναι δικαιοπολιτικά άστοχη ρύθμιση. Έχει εισπρακτική και μόνον σκοπιμότητα και ο έλεγχος της σχετικής αίτησης επιβαρύνει τον κρατικό μηχανισμό