Άρθρο 38 – Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για επιβατικά και φορτηγά οχήματα, μηχανήματα έργου και λοιπά τροχοφόρα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1η.1.2010, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι μπορούν έως 31.10.2020, να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το οικείο Μητρώο Αδειών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, γεγονός που βεβαιώνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 16:58 | Ν.Π

  Δώστε μεγαλύτερη προθεσμία. Αν υπάρχουν οφειλές θα υπάρχει καθυστέρηση. Αλλιώς Και διαγραφή χρεών απωλεσθέντων οχημάτων.
  Υποχρέωση λειτουργικού συστήματος οχηματων με το Υπουργείο.
  Απλούστευση διαδικασιών επισκευών απο Δήμους που δεν έχουν συνεργείο (έλεγχος τιμών)

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 19:49 | Π.Δ

  Και πρόταση για θεσμοθέτηση απλούστευσης των διαδικασιών έκδοσης καθημερινών εντολών κίνησης και εβδομαδιαίων (κατά πλείστον) δελτίων παροχής καυσίμων στα οχήματα Δήμων από τα τμήματα κίνησης τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Θεσμοθέτηση ηλεκτρονική κάρτας κίνησης οχήματος που θα καταγράφει όλα αυτά χωρίς περιττές χρονοβόρες διαδικασίες συνδεδεμένη (on line) με το αντίστοιχο γραφείο κίνησης (που θα «βλέπει» καθορίζει κλπ , πρόγραμμα , καύσιμα, χιλιόμετρα κλπ) και τις οικονομικές Υπηρεσίες.
  π.χ με του που θα βάζει καύσιμα ένας οδηγός με την κάρτα κίνησης του οχήματος, θα φαίνεται άμεσα στο αντίστοιχο γραφείο κίνησης του υπεύθυνου παρακολούθησης και θα ελέγχεται άμεσα καθώς και τα σχετικά όρια καυσίμων -προορισμών-χιλιόμετρα κλπ… Ταυτόχρονα θα το «βλέπει» και η Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω διαδικασίες κ.ο.κ.