Άρθρο 15 – Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών

Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α. Οι δαπάνες των οργανικών μονάδων της παρ. 2 που αποτελούν Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη χρήση των κτιρίων και των υποδομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα οποία στεγάζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με μεταφορά ποσοστού επί των ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόμενου αναλογικά με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων και τις παραμέτρους κατάρτισης των κτιριολογικών προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, απολογιστικά δύο (2) φορές ετησίως, από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Οι δαπάνες προμηθειών και υπηρεσιών των οργανικών μονάδων της περ. α΄, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους, βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ιθαγένειας χωρικής αρμοδιότητας του τομέα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του, με μεταφορά πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).»