Άρθρο 21 – Ρυθμίσεις για το προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 του ν. 2190/1994

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

3. «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) έτη για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) έτη που συνάπτονται, μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.
Οι υποψήφιοι του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 1 της παραγράφου 11Α του παρόντος άρθρου και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 2 και ούτω καθ` εξής. Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ` ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι., Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ` ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Κατ` εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.”.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 21:26 | ΑΡΓΥΡΩ

  Η τροποποίηση του άρθρου 21 θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ αφού η σύμβαση μας έχει λήξει από 31/8/2020 και δουλεύουμε από το 2012 καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ως προσωπικό του παιδικού σταθμού.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:43 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ,ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 31/7; ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:01 | Μαριος

  Είμαι ΑΜΕΑ με 80%
  Η παραπάνω Τροποποίηση του άρθρου 21 του 2190/1994 πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ διοτι η συμβάσεις 12μηνης διάρκειας που συναπτονται απο προηγουμένα ετη με ένταξη στο εσπα των προγραμμάτων του οαεδ που διεπονται απο νομικό πλαίσιο αυτου του άρθρου πρέπει να δυναται να υπάρχει μεριμνα Ανανέωσης αυτων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:19 | ΜΑΡΙΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/8 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΓΙΑΤΊ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΌΤΙ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΊ ΟΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟ 2012.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:57 | ΜΑΡΙΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/8 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΓΙΑΤΊ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΌΤΙ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΊ ΟΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟ 2012

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:34 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΑΚΗ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙς 31/8 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:23 | ΜΑΡΙΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31/8 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:43 | ΜΑΡΙΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ 31/8 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΓΙΑΤΊ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ ΌΤΙ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΊ ΟΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟ 2012!

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 14:49 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΗ ΑΠΟ 31/08/2020. ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΠ.