Άρθρο 03 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης – Τροποποίηση άρθρου 5Α Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και εξουσιοδοτική διάταξη

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:
α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της χώρας.
γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν.
δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, έχοντάς την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.
Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία.
Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται το ύψος του απαιτούμενου ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια οικονομικής ένταξης για την εξεταζόμενη, ανά περίπτωση, χρονική περίοδο.».

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 17:49 | ΠΑΝΟΣ

  Η απόδειξη διαβίωσης στην Ελλάδα για όσα χρόνια απαιτούνται για πολιτογράφηση, μέσω εκκαθαριστικού εφορίας, δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος αλλά πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές. Είναι φυσιολογικό όταν ένας αλλοδαπός έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να μην είναι εύκολο να αποκτήσει εργασία από τις πρώτες μέρες ή μήνες. Λόγω μεγάλων καθυστερήσεων για να αποκτήσει τα πρώτα απαραίτητα πιστοποιητικά (όπως π.χ, άδεια παραμονής κλπ), μπορεί να διαρκέσει εως και 1-2 χρόνια μέχρι να αποκτήσει εργασία. Αν λάβουμε υπόψην και την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και τα ψηλά ποσοστά ανεργίας (όπου οι αλλοδαποί έχουν δυσμενέστερες ευκαιρίες εργοδότησης) τότε είναι εύλογο ότι σε αυτό το αρχικό διάστημα μπορεί κάποιος να μην έχει εργασία. Γι αυτό προτείνεται να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές απόδειξης διαμονής στην χώρα, π.χ. με πιστοποιητικό αφιξοαναχωρήσεων ή με επίσημες βεβαιώσεις κλπ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 08:23 | Αλεξανδρούπολη – Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ

  Δεν είμαστε «αλλογενείς» ,
  Δεν είμαστε κατηγορία «μεταναστών» ,
  Είμαστε Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση,
  Και οι Βορειοηπειρώτες είναι Έλληνες….
  ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ… κε Υπουργέ Εσωτερικών Ελλάδας

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 07:32 | Αλεξανδρούπολη – Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ

  2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται το ύψος του απαιτούμενου ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του αλλογενούς αλλοδαπού, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια οικονομικής ένταξης για την εξεταζόμενη, ανά περίπτωση, χρονική περίοδο. Για τους ομογενείς αλλοδαπούς δεν απαιτείται το παραπάνω κριτήριο».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 16:15 | Generation 2.0 RED

  Ως προς την παράγραφο 1 (δ), η πρόβλεψη ύπαρξης σταθερής εργασίας στην χώρα για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος αυστηροποιεί υπέρμετρα τα κριτήρια για την πολιτογράφηση των αλλογενών. Αφενός, ο όρος “σταθερή εργασία” αποτελεί αόριστη έννοια. Όταν ένα νομοθέτημα περιέχει μια τόσο αόριστη έννοια, ανοίγει ο δρόμος για ευρέως διασταλτική ερμηνεία κατά την εφαρμογή του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Επιτροπή μπορεί να ερμηνεύει κατά τρόπο διαφορετικό αν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια για να θεωρηθεί, εάν ο αιτών/ούσα εργάζεται σταθερά στη χώρα. Αφετέρου, η προσθήκη ενός τέτοιου όρου έρχεται σε προφανή αντίθεση με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Με δεδομένη τη δεκαετή οικονομική κρίση που βίωσε και βιώνει η Ελλάδα – η οποία μεταξύ άλλων είχε εκτοξεύσει την ανεργία τα προηγούμενα έτη μέχρι και σε ποσοστό που άγγιζε το 28% (ανατρέχοντας στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) – είναι τουλάχιστον παράλογο να ζητείται η προϋπόθεση σταθερής εργασίας για όσους/ες ενδιαφέρονται να πολιτογραφηθούν Έλληνες/ίδες.

  Όσον αφορά στη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος, η εισαγωγή του όρου “ιδίως” αντί του “τυχόν” όπως αναφερόταν μέχρι πρότινος στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, στη διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, αυστηροποιεί το συγκεκριμένο κριτήριο, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για αυθαίρετη σύνδεση της οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με το δικαίωμα στην ιθαγένεια. Επιπλέον, η αλλαγή στη διάταξη της συγκεκριμένης παραγράφου και η απαρίθμηση λιγότερων κριτηρίων (π.χ. δεν προσμετράται πλέον η φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς) καθιστά τη διαδικασία διακριβωσης της κοινωνικής ένταξης των αλλογενών ακόμη πιο αυστηρή.

  Ως προς την παράγραφο 2, η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας θα πλήξει ευθέως το δικαίωμα στην πολιτογράφηση. Περιορίζει δυσανάλογα και αυθαίρετα την πρόσβαση στην ιθαγένεια, σε ανθρώπους που είναι πλήρως ενταγμένοι στη χώρα για πολλά χρόνια, και συνιστά διακριτική μεταχείριση υπέρ των “εχόντων” και κατά των “μη εχόντων”. Η συγκεκριμένη πρόταση παραγνωρίζει πάνω απ’ όλα την ίδια την ελληνική οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων ετών, που όπως αναλύσαμε και παραπάνω χαρακτηρίστηκε από γενικευμένη κρίση και βαθιά ύφεση της οικονομίας. Ακόμη, η εισαγωγή της προϋπόθεσης ενός ελάχιστου ετησίου εισοδήματος, το ύψος του οποίου μάλιστα δεν θα ορίζεται με νόμο αλλά θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης φέρει τον κίνδυνο να μετατραπεί η πολιτογράφηση σε “προνόμιο” για λίγους. Τέλος, και σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει από την προτεινόμενη διάταξη εάν στο απαιτούμενο ελάχιστο δηλωθέν ετήσιο εισόδημα λογίζεται το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:18 | Χαραλαμπάκης Γεώργιος

  Ἡ χρονική προϋποθέση γιά τὴν ἀπόκτηση ὑπηκοότητας -καί ὄχι ἰθαγένειας- ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνουν καί ἄλλοι εἶναι σύντομη: πρέπει νά’ναι παραπάνω καί συγκεκριμένα τουλάχιστον δεκαετία.

  Καί ναί δέν πρέπει νά γνωρίζη μόνον τὸ πολίτευμα καί τὴ γλῶσσα, ἀλλά νά γνωρίζη καί τὴν ἱστορία καί νά σέβεται καί τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας. Τώρα βέβαια, οἱ Ἕλληνες τά ξέρουν; Αὐτό εἶναι θέμα τοῦ ὑπουργείου παιδείας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 09:29 | Στέλιος

  Το Ελληνικό κράτος δεν είναι δυνατόν να αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς των οποίων κανένας γονέας δεν είναι Έλληνας.
  Το γένος δεν αλλάζει με ένα πιστοποιητικό. Το κράτος θα πρέπει μόνο να αναγνωρίζει την ιθαγένεια Ελλήνων οι οποίοι δεν είναι πολίτες του Ελληνικού κράτους.
  Για τους αλλοδαπούς το κράτος θα πρέπει να αποδίδει την ελληνική υπηκοότητα.
  Τα κριτήρια απόδοσης της ελληνικής υπηκοότητας όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 3 είναι ελλιπή.
  Θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και έλεγχος για το ποινικό παρελθόν του αλλοδαπού σε χώρες του εξωτερικού στις οποίες έχει διαβιώσει αλλά και στην Ελλάδα
  όπως για παράδειγμα αν έχει εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα.
  Είναι αδικαιολόγητο να υπάρχουν χρονικοί ή τοπικοί περιορισμοί στον έλεγχο του ποινικού παρελθόντος όπως η δεκαετία και ο περιορισμός σε αδικήματα που έχουν τελεσθεί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνά με τον ν. 3284/2004, Α’ 217
  Επίσης δεν επαρκεί να γνωρίζει ο αλλοδαπός τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της χώρας αλλά θα πρέπει η ιδεολογία, η θρησκευτική του πίστη και οι πολιτισμικές του παραδόσεις να μην έρχονται σε αντίθεση με άρθρα του συντάγματος της χώρας.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 21:24 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Χαίρομαι που ούτε καταργήθηκαν ούτε καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρει η κ. Γκόγκα. Ωστόσο, αναφορικά με τους «εισβολείς εγκληματίες», φυσικά και δεν θεωρώ όλους τους μετανάστες εγκληματίες( μολονότι περιοχές με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών έχουν αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας), απλώς επεσήμανα ότι η παροχή ιθαγένειας σε αλλοδαπούς παραβάτες των ελληνικών νόμων θα ήταν επιβλαβής για τη χώρα μας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 23:26 | Χρήστος

  1. Όλα όσα αναφέρονται στο υπό διαβούλευση νομοθέτημα, μπορούν να συζητηθούν μονάχα προς τη κατεύθυνση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ» και όχι «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ».
  2. Ο αλλοδαπός που εισέρχεται παράνομα στη Χώρα, δε δύναται επ’ ουδενί να αποκτήσει «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ», πόσο μάλλον «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ».
  3. Κανένας αλλοδαπός πολιτογραφημένος με «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ», δε δύναται να εργασθεί στο Δημόσιο.
  4. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ», οφείλει να αποδείξει μονάχα ένα στοιχείο: την ελληνικότητά του, μέσω του γενετικού του κώδικα (DNA) και της αιματολογικής του συνέχειας\διασύνδεσης από το Γένος των Ελλήνων.
  Όλα όσα κι αν διαβουλεύεσθε / νομοθετείτε και δεν υπακούουν στους 4 άνωθι βασικούς κανόνες, είναι εκτός Φυσικού Δικαίου, εκτός της ανθρώπινης Φυσιολογίας και εκτός Λογικής.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 20:15 | Αναγνώστης Προσεκτικός

  Όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι σχολιαστές http://www.opengov.gr/ypes/?c=31852 http://www.opengov.gr/ypes/?c=31868 http://www.opengov.gr/ypes/?c=31870 και http://www.opengov.gr/ypes/?c=31886 παραβλέπουν ότι η διάταξη για το ποινικό μητρώο (άρθρο 5 παρ. 1 ΚΕΙ) διατηρείται σε ισχύ, κανείς μα κανείς δεν την πείραξε και η μη επανάληψή της στο παρόν νομοσχέδιο σημαίνει απλώς και μόνον ότι δεν τροποποιείται. Τζάμπα τόση φιλολογία περί εισβολέων εγκληματιών.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 23:37 | Πηνελόπη Γκόγκα

  Η παράγραφος 1 του άρθρο 5 του κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) έλεγε επι λέξει:
  » Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, απαιτείται να:
  α. […]
  β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη.
  Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.»

  Θεωρώ ότι όλοι οι λογικοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν με την επαναφορά αυτών των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3284/2004, ο οποίος σημειωτέον ήταν νόμος της κυβέρνησης Καραμανλή.Πρέπει να διασφαλίζεται ότι όσοι λαμβάνουν την Ελληνική ιθαγένεια δεν έχουν τελέσει εγκλήματα σαν τα παραπάνω, τουλάχιστον στην Ελλάδα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 00:37 | Προκόπης Παπαγρηγοριάδης

  Είναι δυνατόν να μας είναι αδιάφορο για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος αλλοδαπού ,το ποινικό του παρελθόν ….;;;
  Η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη πρέπει να υφίσταται για σημαντικό χρονικό διάστημα για να ληφθεί υπόψιν ως σημαντικό στοιχείο για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος αλλοδαπού ….

 • 31 Αυγούστου 2020, 22:19 | πανος

  Προτείνω αλλοδαπές από τρίτη χώρα και συγκεκριμένα από Αλβανία η οποία έχει παντρευτεί άντρα Έλληνα και έχει αποκτήσει ένα παιδί ανήλικο μαζί μου οπου γεννήθηκε στην Ελλάδα ειναι τωρα 2 ετων. Η σύζυγός μου από την Αλβανία είναι Χριστιανή ορθόδοξη και μου έχει προσφέρει μία κόρη εδώ στην Ελλάδα . Προτείνω να γίνει πιο απλοϊκή η διαδικασία και να πάρει ελληνική ταυτότητα και ιθαγένεια πολιτογράφηση με απλές διαδικασίες Εργάζεται στην Ελλάδα πολλά χρόνια και φορολογείται κανονικότατα. Άρα αλλοδαπές από τρίτη χώρα οι οποίες παντρεύτηκαν Έλληνες και έχουν αποκτήσει παιδί στην Ελλάδα να γίνει πιο απλοϊκή η διαδικασία απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:02 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Στη Γαλλία και στη Γερμανία η χορήγηση ιθαγένειας απαιτεί και λευκό ποινικό μητρώο.
  Γερμανία:https://www.germany-visa.org/immigration-residence-permit/german-citizenship/

  Γαλλία:https://www.expatica.com/fr/moving/visas/french-citizenship-107626/

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:35 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Άλλα κράτη όπως η Γερμανία έχουν πολύ πιο αυστηρή πολιτική χορήγησης ιθαγένειας. Η ιθαγένεια δεν είναι κάτι απλό. Σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις την πολιτισμική σου ταυτότητα.Ο Νικολά Σαρκοζί είχε πει σε μετανάστες που ήθελαν να γίνουν Γάλλοι πολίτες ότι από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, οι πρόγονοί τους είναι οι Γαλάτες.(https://www.tanea.gr/2016/09/20/world/otan-gineste-galloi-oi-progonoi-sas-einai-pleon-oi-galates-ypostirizei-o-nikola-sarkozi/).

  Έτσι και εδώ (λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το κόμμα του Νικολά Σαρκοζί ανήκει στον ίδιο ιδεολογικό χώρο με τη Νέα Δημοκρατία), όσοι παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια πρέπει να διασφαλίζετε ότι θεωρούν πλέον την Ελλάδα πατρίδα τους.
  Θα πρέπει επίσης ( πέρα από τα όσα αναφέρει το σχολιαζόμενο άρθρο του νομοσχεδίου) να σέβονται τους νόμους, το πολίτευμα και την επικρατούσα θρησκεία, να μη διαταράσσουν τη δημόσια τάξη, να μιλούν σωστά τη γλώσσα και να ενστερνίζονται τα ελληνικά ήθη και έθιμα.

  Το λέω αυτό γιατί γνωρίζω περιπτώσεις αλλοδαπούς οι οποίοι δεν πληρούν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν να πολιτογραφούνται Έλληνες παραβάτες του νόμου και άνθρωποι που δεν επιθυμούν να υιοθετήσουν τις συνήθειες και τα έθιμα των Ελλήνων.

  Δεν θα πρέπει η παροχή ιθαγένειας σε μετανάστες να αποτελέσει εκλογικό τρικ, έτσι ώστε το εκάστοτε κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία να προσβλέπει στην αύξηση των εκλογικών του ποσοστών μέσω της παροχής ιθαγένειας στη συγκεκριμένη ομάδα.Ο ελληνικός λαός δεν θα δεχθεί τέτοιου (αλλά και κανενός άλλου) είδους ρουσφέτια και παιχνίδια με την ιθαγένεια.

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:19 | Εχιάδης Γεώργιος

  Υπάρχουν τόσα πολλά που έχετε παραλείψει πριν κάνετε έναρξη μιας καταστροφικής διαδικασίας ισλαμοποιησης της χώρας, που είναι τουλάχιστον προκλητικά εξωφθαλμα.
  Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά την προτερη εγκληματική δραστηριότητα που κατά κόρον βλέπουμε από τις ορδές «μεταναστών» και «προσφύγων» που έχουν συσσωρευθει στη χώρα μας προκαλώντας μεγάλα προβλήματα και φθορές σε ξένη περιουσία. Δεν υπάρχει χρονικος προσδιορισμό-προϋπόθεση εμπράκτως εννομης παρουσίας στη χώρα μας πριν την διαδικασία πολιτογραφησης.
  Το επίπεδο Β1 γλώσσας είναι απαράδεκτα χαμηλό, δεν νοείται για κανένα λόγο κάποιος με Β1 να είναι σε θέση να συνενοειται επαρκώς ώστε να θεωρείται Έλληνας πολίτης με όλα όσα συνεπάγονται.
  Μην νομίζετε ότι θα σας επιτραπεί να «βάφτισετε» τόσο εύκολα Έλληνες το συρφετό που έχει συγκεντρωθει και παρασιτει εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.