Άρθρο 22 – Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης- Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 1069/1980

Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθενται περ. γ, δ, ε και στ, με αντίστοιχη αναρίθμηση της περ. γ σε ζ, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν. 2307/1995 (Α` 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

γ. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

δ. Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α` 181) ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

ε. Επιτρέπεται μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ούσα υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α΄53).

ζ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.».

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:17 | Konstantinos

  Ξεκάθαρα ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός ότι είναι εύλογο να υπάρχει η 7ετία γι αυτούς που πήραν ειδική μοριοδότηση εμπειρίας ώστε να ξεχωρίζουν από αυτούς που δέν είχαν προϋπηρεσία σε δήμους. Τι ισχύει τελικά. Και τι υπογράφηκε?

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:52 | θωμας

  Θα πρέπει να καταργηθεί σε όλο το δημόσιο τομέα το δικαίωμα οι αιρετοί να παίρνουν απόσπαση.τέτοιο δικαίωμα δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα γιατί να υπάρχει στο δημόσιο;Δεν μπορεί οι υπηρεσίες να χάνουν τους υπαλλήλους τους επειδή κάποιος εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος.αν θέλει ας παραιτηθεί από υπάλληλος έβαλε υποψηφιότητα για να πάρει απόσπαση

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 07:10 | Δημήτρης

  Τελευταία ημέρα της διαβούλευσης λοιπόν.λογικά το άρθρο θα πάει προς ψήφιση ως έχει.χωρίς αλλαγές για 7ετια και αιρετούς.άλλωστε το μίσος του Υπουργείου μ αυτήν την ρατσιστική διάταξη του 74 ν4674/20 φάνηκε και χτες στη Βουλή.όταν ενημερώθηκε οτι μεγάλα πανελλαδικά σωματεία θα πάρουν το δρομο της δικαιοσύνης.και φανερά εκνευρισμενο το Υπουργείο απάντησε «να δούμε λοιπον τι θα πουν τα δικαστήρια»…ας δουμε λοιπόν τι θα πουν τα δικαστήρια και οι επόμενες κάλπες.Καλή συνέχεια σε όλους τους συναδέλφους και καλή σταδιοδρομία

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 20:38 | Κώστας

  Είναι άδικο να υπάρχει η 7 ετία για όλους της 3κ. Δεν μοριοδοτηθήκαμε όλοι με την «ειδική εμπειρία» που πρόσφερε «ειδική μοριοδότηση» Δεν είναι δυνατόν να μας έχετε στην ίδια μοίρα για μετάταξη σταπό 7 χρόνια.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 19:27 | ΣΑΚΗΣ

  Θεωρώ λάθος τη δυνατότητα να μην μπορούν οι υπάλληλοι που προσβλήθηκαν με την 3κ 2018 να μην μπορούν να κάνουν μετάταξη πριν τα 7 χρόνια.
  Οι ΔΕΥΑ δεν υπάγονται στο δημόσιου συμφέροντος αλλά στο ιδιωτικό που αυτό συνεπάγεται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες τους από δικούς τους πόρους και όχι από το δημόσιο ταμείο για να πληρωθεί το προσωπικό . Εάν μια ΔΕΥΑ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και ενταχτεί στο δήμο θα μεταφερθούν και οι υπάλληλοι τις 3κ 2018 στο δήμο πριν έχουν περάσει τα 7 χρόνια η θα τους απολύσετε ? Εάν αδυνατούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους και κάνουν στάση πληρωμών θα τους πληρώσει το δημόσιο ? διότι αυτά που σας ανέφερα μπορούν να τα κάνουν η ΔΕΥΑ που έχουν οικονομικά προβλήματα χωρίς απόφαση τις κάθε κυβέρνησης επειδή είναι ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου . Εφόσον δεν μας έχετε εντάξει στο ταμείο του δημοσίου γιατί μας συμπεριφέρεστε έτσι ? Εάν θέλετε να ισχύ η 7 αιτία γιατί δεν μας εντάσσετε στο δημόσιο ταμείο ? πρέπει επιτέλους να αποφασίσετε που ανήκουμε είμαστε τελικά δημοσίου συμφέροντος η ιδιωτικού ? και όχι όπως βολεύει τον καθένα εκείνη την περίοδο.
  1) Η γνώμη μου είναι να αφήσετε την επιλογή μετάταξης στα διοικητικά συμβούλια όπως είναι αυτή τη στιγμή και για τους υπαλλήλους τις 3κ 2018 όπως ισχύ και για τους προηγούμενους υπαλλήλους . Έξαλλου εάν δεν θέλει το διοικητικό συμβούλιο δεν πρόκειται να φύγεις.
  2) Εφόσον δεν θέλετε το πρώτο τουλάχιστον πρέπει να μας εντάξετε και εμάς στο δημόσιο συμφέρον δεν γίνεται να μας κατατάσσετε στο ιδιωτικό συμφέρον που υπάγονται η ΔΕΥΑ αλλά να μας συμπεριφέρεστε με το δημόσιο συμφέρον.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 19:03 | giorgio

  Η Υποχρέωση επταετούς παραμονής στις θέσεις των διορισθέντων της 3κ/2018 είναι αντισυνταγματική διότι οι υποψήφιοι δεν γνώριζαν αυτόν τον όρο από πριν, δηλαδή όταν έκαναν την αίτησή τους στον διαγωνισμό δεν αναφέρονταν πουθενά στην προκήρυξη. Είναι αυτονόητο ότι αν υπήρχε αυτός ο όρος στην προκήρυξη από την αρχή, οι υποψήφιοι θα συμπλήρωναν την αίτηση με διαφορετικό τρόπο προσαρμοσμένο πάνω στα νέα δεδομένα. Όσον αφορά το δικαίωμα των αποσπάσεων των αιρετών υπάρχει άνιση αντιμετώπιση μεταξύ αυτών που υπηρετούν στις ΔΕΥΑ σε σχέση με τους υπηρετούντες στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ της γενικής κυβέρνησης. Θα πρέπει οι πρώτοι να εξαιρεθούν και αυτοί από το άρθρο 74 του ν. 4674/2020.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:02 | Αθανάσιος

  Θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:

  Είναι άδικο εργαζόμενοι που έχουν περάσει με άλλες προκηρύξεις να μπορούν να μετατάσσονται και οι διοριστέοι της 3κ να έχουν το δικαίωμα αφού παρέλθουν 7 χρόνια, κάτι που ούτε στην προκήρυξη υπήρχε αλλά ούτε και όταν υπογράφηκαν οι συμβάσεις συμφωνήθηκε.

  Οι αιρετοί που είναι υπάλληλοι σε ΔΕΥΑ άλλων δήμων αδυνατούν να ασκήσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Το κράτος οφείλει να διευκολύνει τους υπαλλήλους του, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι κ.λ.π. απο τον ελληνικό λαό, καθώς υπηρετούν το γενικό δημόσιο συμφέρον.Στο Άρθρο 22 έχετε παραλείψει να συμπεριλάβετε τις αποσπάσεις των Αιρετών(Δημοτικοί Σύμβουλοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων κλπ) που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. , καθώς και να προβλέψετε την εξαίρεσή τους από το άρθρο 74 του ν.4674/2020 όπως αντίστοιχα έχετε προβλέψει για την εξαίρεση των Αιρετών που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, με την εγκύκλιο 47482/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ).

  Με το άρθρο 22 να διευκρινιστεί ότι η απαγόρευση για τις μετατάξεις εντός του οικείου ΟΤΑ (από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας ή σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κλπ) δεν ισχύει για τις ΔΕΥΑ. Οι ΔΕΥΑ είναι επιχειρήσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα και πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απασχολούν το προσωπικό τους σε όποιο τμήμα κρίνεται αναγκαίο για την λειτουργικότητα τους χωρίς περιορισμό. (με τη σύμφωνη γνώμη πάντα και των δύο «εργαζόμενος – ΔΕΥΑ» )

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:54 | Μαρία

  Στο Άρθρο 22 να συμπεριληφθούν οι αποσπάσεις των Αιρετών(Δημοτικοί Σύμβουλοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων κλπ) που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. , καθώς και να προβλεφθεί η εξαίρεσή τους από το άρθρο 74 του ν.4674/2020 όπως αντίστοιχα έχει προβλεφθεί για την εξαίρεση των Αιρετών που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, με την εγκύκλιο 47482/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ).

  Επίσης να διευκρινιστεί ότι από την απαγόρευση του αρθρου 74 για τις μετατάξεις: α. Εντός του οικείου ΟΤΑ, ήτοι μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (άρθρο 75 του ν. 3584/2007), β. μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (άρθρο 76 του ν. 3584/2007 ), γ. μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία (άρθρο 77 του ν. 3584/2007) εξαιρούνται οι ΔΕΥΑ καθώς πρόκειται για προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) το οποίο εργάζεται με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Για ποιον λόγο να πρέπει να παρέλθει 7 ετία και να εμποδίζεται η βέλτιστη συνεργασία που μπορεί να έχει η εκάστοτε ΔΕΥΑ με το προσωπικό της?

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 07:03 | Κοκκίνης Γιώργος

  Στο άρθρο δεν προβλέπεται η απόσπαση αιρετών, όπως συμβαίνει σε όλο το δημόσιο και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι αιρετοί που είναι υπάλληλοι σε ΔΕΥΑ άλλων δήμων αδυνατούν να ασκήσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Το κράτος οφείλει να διευκολύνει τους υπαλλήλους του, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι απο τον ελληνικό λαό, καθώς υπηρετούν το γενικό δημόσιο συμφέρον.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 06:08 | Θεόδωρος.Π

  Με ποια λογική υπάλληλοι που έχουν περάσει με άλλες προκηρύξεις να μπορούν να μετατάσσονται και οι διοριστεοι της 3κ να έχουν το δικαίωμα μετά απο 7 χρονια;για πιο λογο δημιουργήθηκε αυτή η διάκριση;κατάργηση του άρθρου 74 του ν.4674/20 για δίκαια και νόμιμη διαχείριση των υπαλλήλων

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:47 | Σπύρος

  Στο άρθρο 22 θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι αποσπάσεις αιρετών όπως ακριβώς ισχύει για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ,με τις εξαιρέσεις από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν.4674/2020.
  Είναι πολύ άδικο να εξαιρούνται οι εργαζομενοι στις ΔΕΥΑ από τον νόμο των αιρετών και φέρνει πολλά προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετοί.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 14:15 | Ουρανία

  1. Εσωτερικές μετατάξεις στις ΔΕΥΑ.
  Εφόσον οι ΔΕΥΑ είναι ιδιωτικού δικαίου και οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, γιατί να μην έχει την ελευθερία το Δ.Σ. της κάθε ΔΕΥΑ να μετατάσσει το προσωπικό της όπως επιθυμεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τις επιχείρησης χωρίς τον περιορισμό των 7 ετών;
  Ειδικά στις ΔΕΥΑ με μικρό αριθμό εργαζομένων, όταν υπάρχει υπάλληλος που μπορεί να καλύψει θέση στην οποία υπάρχει ανάγκη, είναι άδικο να απαγορεύεται.

  2. Αποσπάσεις αιρετών
  Στο Άρθρο 22 έχετε παραλείψει να συμπεριλάβετε τις αποσπάσεις των Αιρετών(Δημοτικοί Σύμβουλοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων κλπ) που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. , καθώς και να προβλέψετε την εξαίρεσή τους από το άρθρο 74 του ν.4674/2020 όπως αντίστοιχα έχετε προβλέψει για την εξαίρεση των Αιρετών που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, με την εγκύκλιο 47482/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ).
  Εφόσον στην αιτιολογική σας έκθεση αναφέρετε ότι το Άρθρο 22 αποσκοπεί στην επίτευξη ίσης αντιμετώπισης των αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη νομοθετική πρόβλεψη της απόσπασης των Αιρετών που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α.και την εξαίρεση τους από το Άρθρο 74 του ν.4674/2020. Να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται σε βάρος των εργαζομένων των ΔΕΥΑ που τυγχάνουν αιρετοί και να τους δοθεί το δικαίωμα να ασκήσουν απρόσκοπτα το έργο για το οποίο η κοινωνία τους έχει εκλέξει, δίνοντας ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν στους Δήμους.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 11:40 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Στο Άρθρο 22 έχετε παραλείψει να συμπεριλάβετε τις αποσπάσεις των Αιρετών(Δημοτικοί Σύμβουλοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων κλπ) που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. , καθώς και να προβλέψετε την εξαίρεσή τους από το άρθρο 74 του ν.4674/2020 όπως αντίστοιχα έχετε προβλέψει για την εξαίρεση των Αιρετών που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, με την εγκύκλιο 47482/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ).

  Εφ όσον στην αιτιολογική σας έκθεση αναφέρετε ότι το Άρθρο 22 αποσκοπεί στην επίτευξη ίσης αντιμετώπισης των αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη νομοθετική πρόβλεψη της απόσπασης των Αιρετών που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α.και την εξαίρεση τους από το Άρθρο 74 του ν.4674/2020.

  Επίσης, υπάλληλος ΙΔΑΧ που διορίστηκε με μια οποιαδήποτε προκήρυξη του ασεπ πλην της 3κ μπορεί και φεύγει στη διετία από την πρόσληψη του. Υπάλληλος ΙΔΑΧ στον ίδιο φορεα που διορίστηκε με την προκήρυξη 3κ του ασεπ μένει υποχρεωτικά για επτά έτη.

  Πρόταση μου είναι να καταργηθει ολόκληρο το άρθρο 74 γιατί είναι ανήθικο, φερει διακρισεις και δημιουργεί,δυστυχώς, υπαλλήλους δύο ταχυτητων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 09:26 | Τανια

  Στο άρθρο 22 πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αποσπάσεις αιρετών όπως ακριβώς ισχύει για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ,με τις εξαιρέσεις από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν.4674/2020.
  Επίσης θα ήταν ωφέλιμο να μπορούν να γίνουν αποσπάσεις και μετατάξεις από και προς ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ,διότι αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν μεγάλη δεξαμενή εργαζομένων και άρα περισσότερες πιθανότητες για αμοιβαία μετάταξη.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:25 | Αλέξανδρος

  Θα έπρεπε να υπάρξει σοβαρότερη μέριμνα για τρίτεκνες & πολύτεκνες οικογένειες με παιδιά ΑΜΕΑ. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για τις ΔΕΥΑ όπου δεν μπορείς να μετακινηθείς με κινητικότητα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μετάθεση και αν παραιτηθείς και πιθανόν να έχεις πρόβλημα να λάβεις μέρος ξανά στον ΑΣΕΠ για μία θέση πιο κοντά στο σπίτι σου. Τι πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος σε αυτή την περίπτωση; Και επίσης δεν καταλαβαίνω αυτή την διάκριση Ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Όλοι από τον ΑΣΕΠ δεν μπαίνουν; Όλοι με κοινή μοριοδότηση δεν μπαίνουν; Όλοι για τα ίδια προσόντα δεν μοριοδοτούνται με τα ίδια κριτήρια; Προς τι λοιπόν αυτές οι διακρίσεις;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 13:24 | σακης

  να παρουμε μερος στη διαβουλευση και να κανουμε και προτασεις αλλα θα φτασουν καπου?στον υπουργο η στο υφυπουργο?σε καποιον συμβουλο??να μιλησουμε για το ποσο αδικο ειναι απεναντι στους διοριστεους τησ 3κ?σε σε σχεση με τους αλλουσ συναδελφους του δημοσιου???γιατι σιγουρα ειναι αδικο και οξυμωρο απεναντι στη νομοθεσια των οτα και των νπιδ οπως οι δευα.ξερουμε οτι ηταν αιτημα των δημαρχων αυτο το αρθρο αλλα και τησ ΚΕΔΕ…ας μας πουνε λοιπον οι κυριοι της τοπικης αυτοδιοικησης ποσο δικαιο ηταν αυτο και ποσο δικαιο ειναι να τοποθετουν διοριστεους της 3κ σε θεσεις διαφορετικες απο αυτες που εχουν προσληφθει.οποτε ολα στα χερια των δημαρχων..πληθος κοσμο μιλα για προκυρηξη του Συριζα που θελει ν σβησει η ΝΔ οποτε?ας περιμενουμε παλι τις εκλογες.και φυσικα Κ Λιβανιε οι εργαζομενοι για αλλη μια φορα ομηροι »αυτων»

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 01:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.

  Πρόταση τροποποίησης Άρθρου 22

  Στην παρ 8.α. προτείνω να εισαχθεί επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα πχ 65% με την προϋπόθεση να γίνει αμετάκλητα η εθελούσια μετάταξη του όπως στην κινητικότητα Άρθρο42 παρ4 Ν.4647/2019.
  Παράδειγμα: Στον ΟΕΥ μιας ΔΕΥΑ στο οργανόγραμμα προσωπικού της για θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων χρειάζεται 19 θέσεις, κατά τον χρόνο της αίτησης βάσης στοιχείων ΕΡΓΈΝΗ έχει η επιχείρηση στην δύναμη της 12 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ποσοστό κάλυψης 65%>.
  Με το παρόν δεδομένο, το ΔΣ της επιχείρησης προέλευσης να παρέχει αμετάκλητα στον αιτούντα την εθελούσια μετάταξη του, καθώς καλύπτεται το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του 65%.
  Προτείνω λοιπόν να εισαχθεί το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα 65% για τους εξης λόγους:
  * Αρνητικές αποφάσεις ΔΣ των επιχειρήσεών κυρίως προέλευσης ΔΕΥΑ επικαλούμενες ύποστελέχωσης της θέσεως του αιτούντα άσχετους ποσοστού κάλυψης.
  * Περιορισμοί του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 μετά από 7 χρονιά να μην μπορεί να πάρει μετάταξη αιτούντας λόγω <> ύποστελέχωσης ή πιθανόν συνταξιοδοτούντων υπαλλήλων της επιχείρησης.
  * Πιθανές δικαστικές διαμάχες επιχειρήσεων με υπαλλήλους τους λόγω ασάφειας του νομου.

  Με τα παραπάνω παρακαλώ να εισαχθεί το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα 65% με την προϋπόθεση να γίνει αμετάκλητα η εθελούσια μετάταξη του στην παρ 8.α. τροποποίησης Άρθρου 22.

  Με Εκτίμηση
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 01:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.

  Πρόταση τροποποίησης Άρθρου 22

  Στην παρ 8.α. προτείνω να εισαχθεί επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα πχ 65% με την προϋπόθεση να γίνει αμετάκλητα η εθελούσια μετάταξη του όπως στην κινητικότητα Άρθρο42 παρ4 Ν.4647/2019.
  Παράδειγμα: Στον ΟΕΥ μιας ΔΕΥΑ στο οργανόγραμμα προσωπικού της για θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων χρειάζεται 19 θέσεις, κατά τον χρόνο της αίτησης βάσης στοιχείων ΕΡΓΈΝΗ έχει η επιχείρηση στην δύναμη της 12 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ποσοστό κάλυψης 65%>.
  Με το παρόν δεδομένο, το ΔΣ της επιχείρησης προέλευσης να παρέχει αμετάκλητα στον αιτούντα την εθελούσια μετάταξη του, καθώς καλύπτεται το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του 65%.
  Προτείνω λοιπόν να εισαχθεί το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα 65% για τους εξης λόγους:
  * Αρνητικές αποφάσεις ΔΣ των επιχειρήσεών κυρίως προέλευσης ΔΕΥΑ επικαλούμενες ύποστελέχωσης της θέσεως του αιτούντα άσχετους ποσοστού κάλυψης.
  * Περιορισμοί του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 μετά από 7 χρονιά να μην μπορεί να πάρει μετάταξη αιτούντας λόγω <> ύποστελέχωσης ή πιθανόν συνταξιοδοτούντων υπαλλήλων της επιχείρησης.
  * Πιθανές δικαστικές διαμάχες επιχειρήσεων με υπαλλήλους τους λόγω ασάφειας του νομου.

  Με τα παραπάνω παρακαλώ να εισαχθεί το επαρκή ποσοστό κάλυψης της οργανικής θέσης του αιτούντα 65% με την προϋπόθεση να γίνει αμετάκλητα η εθελούσια μετάταξη του στην παρ 8.α. τροποποίησης Άρθρου 22.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 17:43 | Γιάννης

  Έχω περάσει σε Δευα με την 3Κ και δεν μπορώ να κάνω μετάταξη για λόγους υγείας σοβαρούς και χρόνιους
  που αφορούν το παιδί μου παρά επιτρέπετε μόνο απόσπαση σύμφωνα με το άρθρο που είναι προς ψήφιση νομίζω είναι άδικο να έχουμε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο απέναντι μας .

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:20 | Πάνος

  Πρέπει να δοθεί ελεύθερια στην κινητικότητα και στους υπαλλήλους των ΔΕΥΑ είμαστε ΝΠΙΔ γιατί να μας έχετε σαν υπαλλήλους Β’ διαλογής;Εγώ έχω ανήλικο ΑΜΕΑ και χρειάζομαι να κάνω μετάταξη η απόσπαση στον δήμο που διαμένω για πιο λόγο δεν βγαίνει ένα άρθρο που να μας επιτρέπει να κάνουμε μετατάξεις και στον δήμο;Καλό είναι αφού τα βάζετε κάτω να δώσετε λύσεις με κάποια τροποποίηση.. Οχι άρθρα μόνο για ΝΠΔΔ ειμαστε και εμείς των δευα που έχουμε πολλά προβλήματα.
  Πχ νόμος για γονέα διαβητικου παιδιου που είναι ΝΠΔΔ δικαιούτο μειωμένο ωράριο,γονέας που είναι σε ΔΕΥΑ ΝΠΙΔ δεν δικαιούτε;έχει διαφορά η πάθηση του παιδιού όταν ανήκει στο δημόσιο;
  Παρακαλούμε να δώσετε λύσεις είναι πολλά τα θέματα πέρα της επταετίας..

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 10:26 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Στην παράγρ. 8δ, σε ιδιαίτερα σοβαρούς και μόνιμους λόγους υγείας, νομίζω, ότι θα πρέπει να προβλέπεται η μετάθεση του υπαλλήλου και όχι οι συνεχείς αποσπάσεις.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11:17 | ΑΘΗΝΑ

  Στην περίπτωση που αιτείται κάποιος μετακίνηση για σοβαρούς λόγους υγείας μη αναστρέψιμους, τότε θα ήταν καλό να αξιολογείτε η δυνατότητα μόνιμης μετάταξης σε περιοχή του τόπου κατοικίας, ώστε να επιλύεται άμεσα και οριστικά ένα από τα ζωτικής σημασίας θέματα/προβλήματα και να μην απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η επαναλαμβανόμενη εξέταση αιτημάτων αποσπάσεων από τη μία ΔΕΥΑ στην άλλη. Επίσης, η μόνιμη μετάταξη ή προσωπαταγής μεταφορά της θέσης θα συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εύρυθμης λειτουργίας και εργασίας του υπαλλήλου και της υπηρεσίας, αφού δεν θα επίκειται συνεχώς η διαδικασία της επαναξιολόγησης ενός μόνιμου προβλήματος υγείας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 08:20 | Δημήτρης

  Δε τίθεται θέμα κινητικότητας.καμια σχέση με την κινητικότητα του δημοσίου.Διαβάστε λίγο τη νομοθεσία.αυτά λίγο πολύ ίσχυαν ξαι Πριν στις Δευα

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 21:44 | Παναγιώτης

  Καλό εφόσον τίθεται θέμα κινητικότητας για της δευα να συμμετάσχουμε στο 100% σε όλες της θέσεις που έχουμε τα απαραίτητα προσόντα!!

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 07:29 | Χρήστος

  Μάλλον στο Υπουργείο δε είδαν τη νομική πλευρά για τις δευα.αν ρωτήσετε εργατολογο και βαλει κάτω τους νόμους του 2019,της ΝΔ,και το νομο του 1995 θα δει ότι τυγχάνουν ειδικότερες διατάξεις απο το άρθρο 74 του 2020 και υπερισχύουν.όσο αναφορά για τους αιρετούς δε φαίνεται να θέλει το υπουργιο να ασχοληθεί μ αυτό το θέμα.εκτός και αν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.που και παλι έπρεπε να προβλεφθεί.ας μας απαντήσουν οι ειδικοί

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:06 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  Καλό θα ήταν στο Άρθρο 22 να συμπεριλάβετε και τις αποσπάσεις των αιρετών που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. Επίσης θεωρείται επιτακτικό να τους εξαιρέσετε από την υποχρεωτική παραμονή του άρθρου 74 του Ν.4674/2020 ακριβώς όπως έχει προβλεφθεί αντίστοιχα για την εξαίρεση των αιρετών που υπηρετούν στα Ν.Π.Ι.Δ. και στους Ο.Τ.Α.

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:54 | Κατερίνα

  Σύμφωνα με την παρ.7 του Άρθρου 93 του ν.3852/2010 οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και τα μέλη Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, δικαιούνται απόσπαση,διαρκούσης της θητείας τους σε πλησιέστερη υπηρεσία προς τον Δήμο που εξελέγησαν.
  Για τους υπαλλήλους όμως των Δ.Ε.Υ.Α δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις αιρετών,με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπάλληλοι δύο ταχυτήτων,αυτοί που υπηρετούν στους Δήμους και δικαιούνται την απόσπαση και αυτοί που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α.και δεν είναι ξεκάθαρο αν δικαιούνται την απόσπαση.
  Είναι χρέος λοιπόν του Νομοθέτη με το ΆΡΘΡΟ 22 της παρούσης να αποκαταστήσει την αδικία που συντελείται σε βάρος των εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α. που τυγχάνουν αιρετοί και να τους δοθεί το δικαίωμα να ασκήσουν απρόσκοπτα το έργο για το οποίο η κοινωνία τους έχει εκλέξει, δίνοντας ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν στους Δήμους.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:58 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Είμαι υπάλληλος ΔΕΥΑ και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος.
  Διορίστηκα με την προκήρυξη 3Κ/2018.
  Η υπηρεσία που διορίστηκα απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον Δήμο που κατάγομαι και έχω εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος.
  Σας ρωτώ,πως θα ασκήσω τα καθήκοντά μου ώς Δημοτικός Σύμβουλος όταν η υπηρεσία που υπηρετώ αρνήται να μου δώσει την απόσπαση που οι υπάλληλοι του Δήμου την δικαιούνται χωρίς μάλιστα την έγκριση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Δήμου και κατ εξαίρεση από τους περιορισμούς του Άρθρου 74 του νόμου 4674/2020?
  Πρέπει λοιπόν αυτή η αδικία να αποκατασταθεί και να δοθεί το δικαίωμα και στους υπαλλήλους της ΔΕΥΑ που είναι Αιρετοί να μπορούν να Αποσπαστούν σε κάποια ΔΕΥΑ πλησίον του Δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

 • 31 Αυγούστου 2020, 08:09 | ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Στο άρθρο 22 να συμπεριλάβετε να επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α. στην ΕΥΔΑΠ, γιατί στην Αθήνα δεν υπάρχει Δ.Ε.Υ.Α..Είμαι υπάλληλος στη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου, η οικογένειά μου κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα και δεν υπάρχει διάταξη Νόμου που να μπορώ να κάνω μετάταξη ή απόσπαση.Επίσης η μετάταξη,απόσπαση στην ΕΥΔΑΠ, δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Με εκτίμηση

  Σκληρού Κωνσταντίνα

 • 30 Αυγούστου 2020, 15:32 | Σοφια

  Η κυβέρνηση επέλεξε να ρθει σε ρήξη με το δημόσιο χάνοντας χιλιάδες ψήφους από τούς διοριστεους της 3κ και από τα μεγαλύτερα σωμάτια της τοπικής αυτό διοίκησης. Ο λόγος; ότι η 3κ ήταν, και σίγουρα είναι, θέσεις πάγιες και διαρκείς. Οι υπόλοιποι τακτικοί υπάλληλοι κατά καιρούς δε ήταν; φυσικά και δημιουργούνται υπάλληλοι 2 ταχυτήτων. Και μια τέτοια διάταξη έπρεπε να προβλεφθεί στην αρχή της προκυρηξης. Αλλά και πάλι θα ερχόταν ενάντια στο δημόσιο υπάλληλικο κώδικα καταργώντας έτσι την εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματα χρόνων. Το αρ 74 πρέπει να αποσυρθεί είναι άκρως ρατσιστικό και αντισυνταγματικο

 • 29 Αυγούστου 2020, 21:53 | Ηλιας

  Υπάλληλος ΙΔΑΧ που διορίστηκε με μια οποιαδήποτε προκήρυξη του ασεπ πλην της 3κ μπορεί και φεύγει στη διετία από την πρόσληψη του.

  Υπάλληλος ΙΔΑΧ στον ίδιο φορεα που διορίστηκε με την προκήρυξη 3κ του ασεπ μένει υποχρεωτικά για επτά έτη.

  Πρόταση μου είναι να καταργηθει ολόκληρο το άρθρο 74 γιατί είναι ανήθικο, φερει διακρισεις και δημιουργεί,δυστυχώς, υπαλλήλους δύο ταχυτητων.

  Με την παρούσα διορθώνεται εν μέρει το λαθος (πχ στα σοβαρά θέματα υγείας) αλλά όχι εξ ολοκλήρου.

 • 29 Αυγούστου 2020, 12:55 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Δεν έχετε προβλέψει τις αποσπάσεις αιρετών που υπηρετούν στις ΔΕΥΑ και αυτό είναι άδικο.
  Όπως ένας υπάλληλος που υπηρετεί σε κάποιον Δήμο δικαιούται απόσπαση κατά την διάρκεια της θητείας του και εξαιρείται από την υποχρεωτική επταετή παραμονή του άρθρου 74 του ν.4674,έτσι πρέπει και υπάλληλοι της ΔΕΥΑ να δικαιούνται την απόσπαση αιρετού και την εξαίρεση από το άρθρο 74 του ν.4674/2020.

 • 29 Αυγούστου 2020, 11:17 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Στο Άρθρο 22 έχετε παραλείψει να συμπεριλάβετε τις αποσπάσεις των Αιρετών(Δημοτικοί Σύμβουλοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων κλπ) που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α. , καθώς και να προβλέψετε την εξαίρεσή τους από το άρθρο 74 του ν.4674/2020 όπως αντίστοιχα έχετε προβλέψει για την εξαίρεση των Αιρετών που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, με την εγκύκλιο 47482/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ).

  Εφ όσον στην αιτιολογική σας έκθεση αναφέρετε ότι το Άρθρο 22 αποσκοπεί στην επίτευξη ίσης αντιμετώπισης των αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη νομοθετική πρόβλεψη της απόσπασης των Αιρετών που υπηρετούν στις Δ.Ε.Υ.Α.και την εξαίρεση τους από το Άρθρο 74 του ν.4674/2020.

 • 28 Αυγούστου 2020, 18:29 | Δημήτρης

  Θα ήθελα να αναφερθώ στους διοριστεους της 3κ 2018 σε Δευα.Έχει περάσει σχεδόν ενας χρόνος απο το διορισμό μας.Όλο αυτό το διάστημα,εως και το παρόν άρθρο,αποκτησαμε δικαιώματα ως υπάλληλοι σε Δευα,οτι δικαιώματα απορρέουν απο τη σύμβαση εργασίας,την εργατική νομοθεσία αλλα και την νομοθεσία των Δευα.Ως γνωστόν οι Δευα δεν είναι δημοσίου συμφέροντος ειναι ιδιωτικού.και οι συμβάσεις μας αορίστου χρόνου.αυτό σημαίνει οτι είμαστε άμεσα εξαρτημένοι απο την υπηρεσία,και η υπηρεσία άμεσα εξαρτημένη απο τα έσοδα της.Γι’αυτό και ένα από τα χαρακτηριστικά στη νομοθεσία των Δευα ειναι η μετάταξη υπαλλήλου απο Δευα σε Δευα,για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία τους.Γι’αυτό το λόγω επίσης προβλέφθηκε η ρύθμιση διατάξεων με τον ν4635/19 απο τον Κ.Θεοδωρικακο.Και ερωτώ… εχω πάρει απόφαση μετάταξης εδω και μηνες με μεταφορά της θέσης(ν4635/19).για ποιό λόγο να μην μπορώ να ασκήσω αυτο το δικαίωμα και γω αλλα και η υπηρεσία απο τη μεριά της;;;(σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση)Η πρόταση μου λοιπόν να παραμείνει ως εχει η νομοθεσία η να προβλεφθεί διάταξη για μετατάξεις που γίνονται με μεταφορά θέσης( κατεπείγουσες