Άρθρο 67: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής :
«Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού : Έξι (6) θέσεις των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση του Προέδρου της αρχής. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 ( Α΄39/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Επί πλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ»
2) Το άρθρο 6 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού:
Τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ή μεταφραστών, ή κοινωνικών ή φιλολογικών ή παιδαγωγικών επιστημών. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, επαγγελματική πείρα στα αντίστοιχα πεδία, ή κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου.»
3) Στο άρθρο 10 του π.δ. 10/2009 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Η πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, δύναται να γίνει και με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων οι οποίοι βάσει του ν. 4024/2011 (Α’ 226) κατέχουν βαθμό Ε, Δ, Γ, Β με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ με αίτηση των μετατασσόμενων ή αποσπώμενων υπαλλήλων .
4) Η εσωτερική τρίτη παράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι για την στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της γραμματείας χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά την πλήρωση των θέσεων για πρώτη φορά, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και από τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη.
Το προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις της Γραμματείας πρέπει να κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα ή συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων δύναται να επιλεγεί προσωπικό άλλων συναφών κατηγοριών και κατώτερων κατηγοριών». Στην περίπτωση πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας υπάλληλο κλάδου κατώτερης κατηγορίας, η θέση μεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.
5)Το άρθρο 13 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής :
«α) Του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
β) Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό κατώτερων κατηγοριών.
γ) Του Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
δ) Του Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστημών και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
ε) Του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών».
Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδων κατώτερης κατηγορίας η θέση μεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή