Άρθρο 61: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΥΥΠ

1. Απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας» όπου αναφέρονται σε συνέχεια των λέξεων «Υπουργείο Υγείας» και «Υπουργός Υγείας» από όλα τα άρθρα του Ν. 2920/2001.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Π.Δ. 106/2014 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».
3. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 106/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
4. Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 106/2014 οι λέξεις: «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας» και το ακρωνύμιο: «Σ.Ε.Υ.Υ.» αντικαθίστανται αντιστοίχως με τις λέξεις: «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» και το ακρωνύμιο: «Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».
5. Μετά το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Π.Δ. 106/2014 προστίθεται εδάφιο ε΄ ως ακολούθως: «ε. Τμήμα Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις: «εποπτεία του Υπουργού Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα: «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας».
7. Στο τέλος των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2920/2001 προστίθενται τα ακόλουθα: «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως: «δ. Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας», όπως στο εξής θα ονομάζεται ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.3730/2008, όπως ισχύει, και αναφέρεται στα εδάφια γ΄ των παραγράφων 2,3 και 5 του άρθρου 22 του Π.Δ.106/2014.
9. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2920/2001 απαλείφονται οι λέξεις : «των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και», ενώ μετά τις λέξεις : «εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και» προστίθενται οι λέξεις : «τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
10. Στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.2920/2001 απαλείφονται οι ακόλουθες λέξεις: «και Πρόνοιας».
11. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο στ’ ως ακολούθως: «στ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας».
12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2920/2001 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή οι Επιθεωρητές και Βοηθοί επιθεωρητές κατανέμονται στους Τομείς Ελέγχου του Σώματος για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών.»
13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή δύνανται να παραμένουν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την εκ νέου κρίση τους και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες».
14. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2920/2001 αντικαθίσταται η λέξη: «τρεις» από την λέξη «τέσσερις».
15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.2920/2001 μετά τις λέξεις: «κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας» προστίθενται οι λέξεις: «ή του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
16. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις : «εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας» προστίθενται η φράση: «ή αντίστοιχα του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας».
17. Στα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Ν.2920/2001 μετά τις λέξεις: «Υπουργό Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα: «ή τον Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

  • 3 Δεκεμβρίου 2014, 19:36 | Παναγιωτης Γεωργιαδης

    Den prepei na klisei epas boithwn nosileutwn genikou nosokomeio beroias me kanenan tropo