Άρθρο 05: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010. Η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται με βάση το μόνιμο πληθυσμό της χώρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010, καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση το νόμιμο πληθυσμό της χώρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή».