Άρθρο 10:

Στο εδάφιο v της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 αντικαθίστανται οι λέξεις «υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου» από τις λέξεις «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου».