Άρθρο 47: ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Στο τέλος του εδαφίου Β’ της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται ανωτέρω ο ιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Ως επανειλημμένη υπέρβαση ορίζεται η υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στην σχετική υπουργική απόφαση, σε ποσοστό άνω του είκοσι επί τοις εκατό (20%) αθροιστικά για τρείς (3) συνεχόμενους μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την υπέρβαση, καλεί τον ιατρό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις εξηγήσεων. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στους ιατρούς οι πιο κάτω κυρώσεις, ανάλογα με την συχνότητα και την βαρύτητα της παράβασης:
α. πρόστιμο κυμαινόμενο από 500 € έως 5.000 € ή
β. προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, από δυο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή
γ. οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς.
Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αποτελεί για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του ΠΕΔΥ, καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.
Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης που διαπίστωσε την υπέρβαση.
Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο»