Άρθρο 58: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΣΥ

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1278/1982, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ΙΔ και ΙΕ ως εξής:
ΙΔ. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον αντιπρόεδρο ως αναπληρωματικό μέλος.
ΙΕ. Τον προηγούμενο πρόεδρο του ΚΕΣΥ και ως αναπληρωματικό τον αμέσως προηγούμενό του.