Άρθρο 35: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν και περιέχονται κοστολογημένες στο κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991 όπως ισχύει, κατόπιν γραπτής διάγνωσης ή γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.»