Άρθρο 29:

Στο άρθρο 7 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης, του ιατρικού προσωπικού των μονάδων αυτών σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015, καταβάλλεται στους υπευθύνους για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των εν λόγω μονάδων επίδομα, ίσο με το επίδομα που χορηγείται στους προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης.»