Άρθρο 59: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 225/2000

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ. 225/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μ.Χ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) μηχανήματα, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου.»

2. Το άρθρο 10 του π.δ. 225/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από σαράντα πέντε (45), με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου».