Άρθρο 28:

Στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4272/2014 (Α’ 145) αντικαθίστανται οι λέξεις «Ο διοικητής της 1ης Δ.Υ.Πε» από τις λέξεις «Ο Γενικός Γραμματέας».