Άρθρο 45: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού, β) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το ΔΣ αυτής, γ) Τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς γραφείου Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο του Τμήματος, μεταξύ των υπηρετούντων με έμμισθη εντολή. Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, με βαθμό τουλάχιστον Γ. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.»