Άρθρο 44: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΕ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως :
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ μπορεί να υπάγονται σε συμψηφισμό οφειλές του Οργανισμού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ηςΑπριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΣεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προηγουμένου κανονισμού (EE L284 της 30.10.2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (EE L 149 της 5.7.1971). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».