Άρθρο 37:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, καταργούνται οι λέξεις «μετά από γνώμη της οικείας Δ.Υ.Πε.».