Άρθρο 56: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΕΟΦ

Στο άρθρο 42 του ν. 4272/2014 (Α’ 145) όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται κτηνίατροι κατηγορίας ΠΕ από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».