Άρθρο 39: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Π.Φ.Υ.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4238/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»