Άρθρο 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ν. 4052/2012

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
«1. Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισμό της έδρας των ενιαίων ν.π.δ.δ.»
2. Το εδάφιο β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το ενιαίο ΝΠΔΔ αποτελείται από:
Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.
Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.
Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας».
3. Το εδάφιο γ’ συμπληρώνεται ως εξής:
« Σε περίπτωση που το ενιαίο ν.π.δ.δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας.
Σε περίπτωση που το ενιαίο ν.π.δ.δ. αποτελείται από δύο οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας».
4.Το εδάφιο (δ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής, στην περίπτωση που το ενιαίο ν.π.δ.δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές.
Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο ν.π.δ.δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.
Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο ν.π.δ.δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές».
5. Το εδάφιο (ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο ΝΠΔΔ, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο ν.π.δ.δ.».
6. Από τα εδάφια ζ) και η) απαλείφεται η φράση «…του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου».

Το άρθρο 3 του ν. 4052/2012 καταργείται.