Άρθρο 36:

«Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ-οδ ανήκει στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας».