Άρθρο 06: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, και στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων».
2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»
3. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991».
6. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.
7. Η περίπτωση ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως».
8. Η περίπτωση α4 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής:
«α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».