Άρθρο 17:

«Η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 42 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, καταργούνται».