Άρθρο 62: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το άρθρο 27 του ν. 4208/2013 (Α’ 252) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η λειτουργία ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών, έπειτα από άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εφόσον υποβληθεί και βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β. ότι το συγκεκριμένο σκάφος πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το Ε.Κ.Α.Β. όσον αφορά στον υγειονομικό του εξοπλισμό και στη χωροταξία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την λειτουργία και εκμετάλλευση των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς ασθενών».