Άρθρο 31: ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ

Οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες πριν από την έναρξη ισχύος των π.δ. 247/1991 και 517/1991 συνήψαν ιδιότυπες συμβάσεις με το Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία επεκτάθηκαν στο Ε.Σ.Υ. έχοντας ως προϋπόθεση την άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, και οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 235/2000 λόγω μίσθωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους και μέρους του προσωπικού τους (νοσηλευτικού και βοηθητικού)για τη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων του Ι.Κ.Α. αυτοδικαίως θεωρούνται, υπό την σημερινή τους νομική μορφή και ιδιοκτησία, ότι έχουν σε ισχύ την άδειά τους αυτή και ότι υπάγονται στο π.δ. 235/2000 με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης προς τις αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας 12 μηνών».