Άρθρο 51: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ

1 α). Θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 73 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση προς ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) από τη νοσηλεία ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των κλάδων υγείας που εντάσσονται σε αυτόν, οι οποίες απορρέουν από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το έτος 2012 προς τους ως άνω ασφαλισμένους και υποβλήθηκαν αρμοδίως και σύμφωνα όσα ορίζονται στους οικείους κανονισμούς των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, έστω και εκτός συμβατικής σχέσης. Στην έννοια της νόμιμης δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που έχουν παραγραφεί, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. δ. 496/1974 (204).
β). Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τους προμηθευτές – αναδόχους του που απορρέουν από προμήθειες αγαθών που παραλήφθηκαν και από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Οργανισμό από 01.01.2012 και μέχρι την 31-12-2014, με αναθέσεις δυνάμει των με αριθμ. 30/15/19-1-2012 και 439/46/25-6-2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.
γ). Οι Ιδιώτες πάροχοι υγείας, οι αξιώσεις των οποίων εξοφλούνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται τόκων δικαιοπρακτικών ή υπερημερίας.
2. Τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες που εμπίπτουν στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος, μετά την 01.01.2015, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων ΔΥΠΕ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 (Α’ 38).

  • Η διάταξη πρέπει να αφορά, όχι μόνο τις υποβληθείσες δαπάνες του 2012, αλλά, κυρίως, τις δαπάνες που αφορούν τα παρελθόντα έτη, 2008 – 2011. Δηλαδή τις δαπάνες που έχουν συνυπολογιστεί στα ληξιπρόθεσμα χρέη των παλαιών Ταμείων (ΤΑΥΤΕΚΩ).
    Όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρεών προς τους εξωσυμβατικούς παρόχους, θα παραμείνουν ανεξόφλητα.