Άρθρο 34: ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1) Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής : Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.
2) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής : Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο, καθώς και έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
3) Στο άρθρο 3 του π.δ. 29/1987 μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ως εξής :
ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
ιβ) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη
4) Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής : Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας
β) Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών
γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου