Άρθρο 41:

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 (Α’ 228), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«H ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.5.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι και 30.04.2015 εξετάζονται από αυτές».