Άρθρο 46: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΠΥΥ

1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με έδρα την έδρα του Οργανισμού, πενταμελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονομικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισμού, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρείς (3) προϊσταμένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, με τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές και με βαθμό τουλάχιστον Α΄, οι οποίοι κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και μέχρι την εκλογή αντιπροσώπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της περίπτωσης α, της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριμνας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο υπάλληλο του Οργανισμού.
5. Στο ανωτέρω προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρμόδιο για τα υπηρεσιακά θέματα του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισμού. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών».