Άρθρο 63: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ιδρύεται Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με τετραετή θητεία.
2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη επιστημονικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας, συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των ιατρών
3. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες με ειδικές ιατρικές γνώσεις, νομικούς, εμπειρογνώμονες επί ασφαλιστικών θεμάτων και διοικητικό προσωπικό.
4. Στον εσωτερικό κανονισμό που θα καταρτισθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.