Άρθρο 40:

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν δύνανται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 καταργείται».