Άρθρο 66: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΡΙΩΝ Υ.Πε. ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ

1. Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30-6-2015.
2. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-3-2015.
3. «Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4213/2013 (Α΄221), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1/7/2015»