Άρθρο 22:

Η παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Μονίμων και ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δ.Υ.Πε εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων, πλην ιατρών ΕΣΥ, που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωμένες Μονάδες τους».