Άρθρο 42: ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Ψυχολόγοι οι οποίοι προσλήφθηκαν ή μετετάγησαν νόμιμα στο Δημόσιο με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2646/1998 (ήτοι 20.10.1998), θεωρείται ότι κατέχουν με την καταβολή των νομίμων παραβόλων την προβλεπόμενη στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.991/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.2646/1998, ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.