Άρθρο 54: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΟΦ

Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1316/1983, μετά τη φράση «η θητεία αυτών που αντικατέστησαν» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη των οποίων έληξε η θητεία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τον διορισμό νέων».