Άρθρο 13: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται τα ποσά για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.
Η αποζημίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων.
Οι εν λόγω αποζημιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές, ελέγχονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο ΠΔ 136/2011, όπως αυτό ισχύει και καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1-1-2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή αποζημιώσεων: α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ των Νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι την 30η Απριλίου του έτους 2015.
2. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περ. Α με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών μηνών από την λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.»

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 08:01 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ

  Σχόλιο στό Κεφάλαιο Δ’ του Νομοσχεδίου (ρύθμιση θεμάτων ΕΣΥ), άρθρα 12-31 :

  Δέν προβλέπεται πουθενά η τροποποίηση τής παρ.2 τού άρθρου 25 τού Ν.4238, πού προβλέπει 25ετία γιά κτήση τίτλου Διευθυντή, αντιθέτως μέ τα ισχύοντα στό ΕΣΥ ~15ΕΤΊΑ~, καί αντιθέτως μέ τα επισήμως υπεσχημένα από όλη τήν πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου το τελευταίο χρονικό διάστημα ~20ετία~. Ειδικότερα, βλέπε συνάντηση Υπουργού καί ΠΙΣ 26.11.2014.
  Επίσης δέν προβλέπεται η προσμέτρηση τού χρόνου τού αγροτικού στόν άνω χρόνο, σέ αντίθεση με τα ισχύοντα στο ΕΣΥ.

  Παρακαλώ πολύ γιά τήν διόρθωση τών άνω ελλείψεων/διαφοροποιήσεων, προκειμένου νά επιτευχθεί η ομογενοποίηση/ενιαιοποίηση τού συστήματος, σύμφωνα μέ τούς ισχύοντες κανόνες δικαίου καί τήν βούληση τού Νομοθέτη, όπως διατυπώνεται σαφώς στίς αιτιολογικές εκθέσεις τών άνω κανόνων.

  Ευχαριστώ !
  Ειρήνη Βρανά. Παθολόγος. ΠΕΔΥ Νέας Σμύρνης