Άρθρο 53: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1316/1983 (Α’ 3), προστίθενται οι εξής υποπεριπτώσεις ως εξής:
«(4) α) Υποβάλλουν αίτηση ορισμού τους ως Κοινοποιημένου Οργανισμού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή αίτηση επανεξέτασης του αιτήματος σε περίπτωση απόρριψης προηγούμενης αίτησης ή αίτηση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του Κοινοποιημένου Οργανισμού ή αίτηση τροποποίησης.
β) Επιτηρούνται ετησίως για τη διατήρηση της συμμόρφωσής τους ως Κοινοποιημένων Οργανισμών για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
(5) Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ή αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης ή ανανέωσής της.
(6) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φαρμακομεσιτών ή αίτηση τροποποίησής της.
(7) Υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση διεξαγωγής συνεδρίου προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τόσο επιστημονικών φορέων, όσο και εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
(8) Υποβάλλουν προς έλεγχο ή έγκριση προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό για τα φάρμακα ή συμβάσεις συνπροώθησης ή συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών»
(9) Υποβάλλουν αίτηση τιμολόγησης ή ανατιμολόγησης φαρμάκου