Άρθρο 38:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4238/2014, προστίθεται η φράση «Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρμόδιος για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος».