Άρθρο 46 – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

  1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μπορούν να τροποποιούνται ή να ρυθμίζονται ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν στο μητρώο του προηγούμενου άρθρου, στις προϋποθέσεις, απαιτούμενες μελέτες-έγγραφα και διαδικασία έγκρισης και προέγκρισης της καταλληλότητας του οικοπέδου, στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές, στις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στην διάκριση και στη σύνθεση του προσωπικού που εμπεριέχονται στο παρόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορούν να προστίθενται, να αφαιρούνται και να ρυθμίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες λειτουργίας των τμημάτων ειδικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39.