Άρθρο 06

1.Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής απαιτούνται :

α) Άδεια ίδρυσης και

β) Άδεια λειτουργίας

  1. Οι ανωτέρω άδειες τροποποιούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση μετατροπής της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, ενδεικτικά στην περίπτωση μετατροπής αντικειμένου, κτιριακής επέκτασης, δημιουργίας νέων τμημάτων ή κατάργησης υπαρχόντων τμημάτων, αύξησης ή μείωσης ή ανακατανομής τμημάτων ή κλινών της, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση αυτής προς την αρμόδια Περιφέρεια, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών της κλινικής και της δυναμικότητας  των κλινών ανά θάλαμο καθώς και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες για την εκάστοτε κλινική διατάξεις ελάχιστα και μέγιστα όρια κλινών. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια εκδίδει εντός δύο (2) μηνών απόφαση περί τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Εφόσον υπάρχει πληρότητα κλινών σε τμήματα ειδικοτήτων, επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών και σε τμήματα διαφορετικών ειδικοτήτων του ιδίου τομέα, εξαιρουμένων των παιδιατρικών και ψυχιατρικών ασθενών και τμημάτων. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται με απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφέρεια, η μείωση κλινών, λόγω παύσης της χρήσης τους, που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον δεν συνεπάγεται ανακατανομή αυτών σε άλλο τμήμα και τηρούνται τα ελάχιστα εκ του νόμου όρια κλινών ανά τμήμα. Η γνωστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον ακριβή αριθμό των κλινών και τον θάλαμο όπου αυτές βρίσκονταν. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 4, επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,  των κλινών που παύουν να διατίθενται με την διαδικασία της γνωστοποίησης.
  2. Οι ρυθμίσεις του ν.4442/2016 (Α’ 230) εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
  • Να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρεια και η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.

  • Να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρεια και η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.

  • 21 Ιουνίου 2018, 14:56 | Παπαδόπουλος Κωνσταντινος

    Μετά την κατάθεση του σχολίου μου διαπίστωσα ότι ισχύει για όλους, οπότε ακυρώνεται το σχόλιό μου.

  • 20 Ιουνίου 2018, 17:34 | Παπαδόπουλος Κωνσταντινος

    Θεωρώ ότι το κομμάτι που αναφέρεται στη μείωση κλινών με απλή γνωστοποίηση και επαναχρησιμοποίησή τους μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και έλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 4 θα έπρεπε να αποτελέσει ξεχωριστή παράγραφο η οποία να ισχύει για όλες τις κλινικές, ανεξάρτητα από το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει. Βέβαια για να ισχύσει για όλες τις Κλινκές θα πρέπει να υπάρξει στο άρθρο 47 παραπομπή σε αυτή τη νέα παράγραφο του άρθρου 6. Πιστεύω ότι αυτή η πρόνοια του νομοσχεδίου παρέχει έναν σωστό βαθμό ευελιξίας για τις Κλινικές , ειδικά σε περιόδους κρίσης, συνάδει απόλυτα με αντίστοιχα πλαίσια που υπάρχουν στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και θα ωφελήσει εν τέλει, για προφανείς λόγους, και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αρκεί να ισχύσει για όλους