Άρθρο 19 – Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας

  1. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής διακόπτεται οριστικά και η σχε­τική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται:

α) με αίτηση εκείνου προς τον οποίο χορηγή­θηκε η άδεια,

β) σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατά­ξεων του παρόντος που έχουν σχέση με τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές,

γ)  μετά την παρέλευση τριμήνου από την εκπνοή του χρόνου της προσωρινής  διακοπής λειτουργίας της κλινικής, εφόσον κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού δεν υποβλήθηκε αίτηση  επαναλειτουργίας της.

  1. Η διακοπή και η ανάκληση της αδείας γίνεται με απόφαση του οι­κείου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρό­ντος.
  2. Στην περίπτωση της διακοπής και ανάκλησης αδείας, ο κάτοχος της άδειας γνωστοποιεί υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος 15 ημέρων από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης προς την Περιφέρεια τον τόπο φύλαξης του αρχείου των ασθενών, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό, μετά την παύση της λειτουργίας της Κλινικής.
  3. Η εξ αμελείας ή εκ δόλου παράβαση της παραγράφου 3 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση 3-5 μηνών και με χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ.
  4. Οι αποφάσεις που ανακαλούν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και διακόπτουν την λειτουργία της Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Περιφέρειας, με την παρουσία Αστυνομίας και Εισαγγελικής Αρχής. Κατά την εκτέλεση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Διοικητικό Δ/ντη της κλινικής για την ασφαλή μεταφορά των τυχόν νοσηλευόμενων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.