Άρθρο 43 – Διαδικασία Έγκρισης και Προέγκρισης Καταλληλότητας Οικοπέδου

1. Η Διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου, καθώς και η θεώρηση των μελετών για την ίδρυση, λειτουργεία και επέκταση ιδιωτικών κλινικών είναι η ακόλουθη: Αφού υποβληθούν τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1.1. του άρθρου 41, γίνεται ο έλεγχος και δίδεται η προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου από την οικεία Περιφέρεια. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1.2 του άρθρου 41 και τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικών όρων και επιπτώσεων, χορηγείται η οριστική έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου από το Υπουργείο Υγείας.

2. Η θεώρηση των μελετών γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας αφού υποβληθούν:

α) η οριστική έγκριση του οικοπέδου με τον πλήρη φάκελο των στοιχείων της και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα εγκεκριμένα στοιχεία της,

β) οι οριστικές μελέτες του άρθρου 42 του παρόντος.

3. Η οριστική έγκριση της καταλληλότητας οικοπέδου της ιδιωτικής κλινικής ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια και δύναται να αναθεωρηθεί μετά την λήξη της αφού υποβληθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41 παρ. 1. 2. Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που αφορά στην μετατροπή του αντικειμένου της κλινικής, ανακατανομή, αύξηση ή μείωση του αριθμού των κλινών της, ή σε οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία του οικοπέδου, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται η επιφάνεια, οι πλευρικές διαστάσεις και ο χαρακτήρας του οικοπέδου, είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση της προέγκρισης καταλληλότητας.