Άρθρο 13 – Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

1.Ιδιωτική Κλινική, η οποία έχει λάβει άδεια ίδρυσης είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να εφοδιαστεί και με άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος, μέσα σε τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή της υποβολής των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων του προηγούμενου άρθρου.

2.Η Ιδιωτική Κλινική δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει χωρίς την άδεια λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αμέσως η τυχόν άδεια ίδρυσης που χορηγήθηκε και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

  • Βασικό στοιχείο για τη λειτουργίας και λειτουργία κλινικής, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή – διεθνή πρακτική είναι η ύπαρξη και διατήρηση σε ισχύ αξιόπιστης «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ώστε να υπάρχει ευχέρεια αποζημίωσης μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας για τυχόν σωματικές βλάβες/θάνατο και συνακόλουθες οικονομικές απώλειες Τρίτων & Ασθενών, που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη της Κλινικής (προσωπικού και συνεργατών ιατρών).
    Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης απαίτησης για ύπαρξη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κλινικής είναι το όριο κάλυψης για κάθε ζημιογόνο συμβάν / απαίτηση αποζημίωσης. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 1,000,000€ για μια μικρή κλινική, 3,000,000€ για μια μεσαία και 5,000,000€ για μια μεγάλη κλινική.

    Σημειώνεται πως σχετική απαίτηση διατυπώνεται στο Νόμο 4213/9-12-2013 προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί «προσαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης».