Άρθρο 40 – Τηρούμενα Βιβλία

1. Κάθε κλινική υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία:
Α. Μητρώο ασθενών (εισερχομένων και εξερχομένων).
Β. Βιβλίο αποβιούντων ασθενών.
Γ. Βιβλίο νοσηλείας για την αναγραφή συνταγών, φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων.
Δ. Βιβλίο εργαστηριακών εξετάσεων για κάθε εργαστήριο.
Ε. Βιβλίο χειρουργείου που τηρείται λεπτομερώς από τον εγχειρίσαντα.
ΣΤ. Βιβλία λογοδοσίας κατά κλινική ή τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
Ζ. Συνταγολόγιο ναρκωτικών.
Η. Ατομικούς φακέλους των ασθενών πλήρως ενημερωμένους, που θα περιέχουν τα στοιχεία τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 26.
2. Τα ανωτέρω μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.