Άρθρο 02 – Δικαιούχοι

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας ,ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Οι μετοχές Κεφαλιουχικών Εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να λάβει και περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών.

  • 22 Ιουνίου 2018, 10:39 | ΠΕΦΝΙ

    2.2β.Εσφαλμένως αναφέρονται οι βοηθοί φαρμακείου ως «βοηθοί φαρμακοποιού»
    – Η διακίνηση φαρμάκων δεν νοείται απουσία φαρμακοποιού.
    – Προβλέπεται λειτουργία laminal flow για διάλυση φαρμάκων (παράρτημα Γ/Β5). Δεν μπορεί να λειτουργήσει τέτοια δομή χωρίς την επιστημονική εποπτεία φαρμακοποιού και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικές συνθήκες κ προδιαγραφές λειτουργίας. Απαιτείται διαμόρφωση χώρων και προσαρμογή στους ισχύοντες κανονισμούς των κλινικών κατ’ αντιστοιχία των δεδομένων που ισχύουν για τα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και τα νέα οργανογράμματα αυτών.