Άρθρο 04 – Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών

1.Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συνιστώνται και συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, Επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους παρακάτω:

α) Έναν ιατρό, που υποδεικνύεται από την κατά τόπον αρμόδια Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.)

β) Έναν μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

γ) Έναν ιατρό που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας, άλλως ορίζονται από τον Περιφερειάρχη.

2.Έργο της Επιτροπής είναι :

α) Η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, σύμφωνα με το παρόν.

β) Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ιδιωτικής κλινικής για χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το παρόν.

γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών.

δ) Η γνωμοδότηση για την επιβολή ποινών κατά το άρθρο 20 και 21 του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του παρόντος άρθρου.

 • Η απλούστευση των διαδικασιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η μικρότερη εξάρτηση από διάφορους παράγοντες και πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας ή και των περιφερειών θα έπρεπε να αποτελούν φιλοδοξία του σχεδίου νόμου. Ζητούμενο θα έπρεπε να ήταν οι σαφείς και σύγχρονες από κάθε άποψη όροι και διαδικασίες χωρίς την ανάγκη των υπηρεσιών και των υπηρεσιακών παραγόντων για ερμηνείες και για διευκρινήσεις διατάξεων και όρων.

 • 22 Ιουνίου 2018, 13:21 | Βασίλειος Διαμαντόπουλος

  στο παρόν άρθρο 4 παρ. 1 η αναφορά «α) Έναν ιατρό, που υποδεικνύεται από την κατά τόπον αρμόδια Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.)» πρέπει κατά την γνώμη μουν να διορθωθεί απαραίτητα επί το ορθόν σε :
  «α) Έναν ιατρό δημόσιας υγείας ΕΣΥ που υπηρετεί κατά προτίμηση στην Περιφέρεια και εν ελλείψει έναν ιατρό, που υποδεικνύεται από την κατά τόπον αρμόδια διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ)».

  Οι ιατροί δημόσιας υγείας κλάδου ΕΣΥ είναι αναγνωρισμένοι από την πρόσφατη συναφή υπουργική απόφαση με την αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/23-6-2017 ως υγειονομικοί επιθεωρητές που επιλαμβάνονται των υγειονομικών ελέγχων που ασκούνται στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος ιατρικός
  κλάδος για την άσκηση επιθεώρησης, ελέγχου και την εξέταση των όρων
  λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών είναι οι ιατροί Δημόσιας Υγείας.
  Επιπρόσθετα σε όλες τις αντίστοιχες επιτροπές ο αναφερόμενος ιατρός είναι
  πάντα από την αδειοδοτούσα αρχή (βλ. Ιατρικοί σύλλογοι σε ΠΦΥ, Περιφέρειες σε άδειες λειτουργίας επαγγελμάτων υγείας, ΜΧΑ, ΜΦΗ, ΜΗΝ,κ.α.).

  (Σημειώνεται ότι στις Περιφέρειες υπηρετούν και ιατροί της κατηγορίας ΠΕ Ιατρών που δεν είναι ιατροί του ΕΣΥ, με ή χωρίς ειδικότητα. Οι ανωτέρω ιατροί δεν έχουν πλήρη και αποκλειστική εργασία στο δημόσιο και έχουν την δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου)

  Εξάλλου ποιός ο λόγος οι ιατροί δημόσιας υγείας κλάδου ΕΣΥ να απασχολούνται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δη στις Περιφέρειες όταν, όπως γνωρίζετε, έχουν πλήρως εκπαιδευθεί στην διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας- πλην της ιατρικής κατάρτισης που έχουν- αν δεν μπορούν να προσφέρουν σε αρμοδιότητες που εμπίπτουν πλήρως στο εκπαιδευτικό και γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής ειδικότητάς τους;

  Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος
  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ – ΠΕΙΔΥ